POZ – Deklaracje

Zespół życzliwych i doświadczonych lekarzy rodzinnych zaprasza do składania deklaracji do PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) w Centrum Medycznym Dormed.
Deklaracje można składać w rejestracji naszego Centrum Medycznego lub wysyłać tradycyjną pocztą oryginały.

Rejestracja osobista
8:00-18:00

Rejestracja tel.
8:00-16:00

Przypominamy – komplet deklaracji stanowią: 

dla kobiet: lekarz, pielęgniarka, położna
dla mężczyzn: lekarz, pielęgniarka
dla dzieci: lekarz, pielęgniarka i położna w przypadku dziewczynek (chłopcy tylko do 2 m-ca potrzebują deklarację położnej)

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.Nie ma także obowiązku zapisania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ możemy dokonać dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł (zwolnieni od tej opłaty są ubezpieczeni, którzy zmienili miejsce zamieszkania; ich wybrany świadczeniodawca zaprzestał udzielać świadczeń; osiągnęli 18. rok życia a lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii; z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy).

Świadczenia POZ – za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ – udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

LEKARZ POZ

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

PIELĘGNIARKA POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:
 • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ,
 • wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia,
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie stanu zdrowia dzieci do ukończenia 6 roku życia,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych,
 • leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18:00- 8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską w Sulechowie świadczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 1, Sulechów.

Do pobrania