Informacja dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE DORMED DOROTA PIOTROWSKA, ul. Bankowa 1, 66-100 Sulechów, T: 512 753 493, E: info@edormed.pl.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. Art. 9 ust. 2 lit. b, c, f i h RODO,
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
  6. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  7. właściwych przepisów podatkowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  1. osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Pacjentów,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych i osoby pisemnie upoważnione przez ten podmiot do przetwarzania danych osobowych,
  3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie, chyba że Pacjent odebrał skierowanie,
   3. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

   Okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, następującego po roku udzielenia świadczenia zdrowotnego. Dokumentacja medyczna i rozliczeniowa może być przechowywana ponad okresy wskazane powyżej, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub będzie to niezbędne w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z udzielonych świadczeń zdrowotnych.

 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), przy czym jedynie pierwsza kopia przetwarzanych danych udostępniana jest nieodpłatnie, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane bez podstawy prawnej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 10. Niniejsza informacja została sporządzona wg stanu na dzień 25 maja 2018 r. Aktualna Informacja zamieszczana będzie na stronie internetowej Administratora edormed.pl oraz dostępna na tablicy ogłoszeń i w rejestracji.
Informacja dla kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE DORMED DOROTA PIOTROWSKA, ul. Bankowa 1, 66-100 Sulechów, T: 512 753 493, E: info@edormed.pl.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z rekrutacją na aplikowane stanowisko.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. zgody, tj. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 22¹ § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  1. osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Kandydatów na Pracowników,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych i osoby pisemnie upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dokumentacja będzie przechowywana do momentu zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych Pani/Pana danych osobowych (Art. 7 ust. 3 RODO), przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO);
  3. prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
  4. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 RODO);
  5. prawo ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO);
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia Pani/Pana udział w procesie rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 10. Niniejsza informacja została sporządzona wg stanu na dzień 25 maja 2018 r.

Godziny otwarcia

pn-pt: 8:00-18:00

Sulechów

ul. Bankowa 1